Helyi híreink

Tűzifa támogatás2018.08.13

A tájékoztató letölthető (Word formátumban) az alábbi címről:


Letöltés...

SAJTÓKÖZLEMÉNY2018.06.20

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁS INFRASTRUKTURÁLIS FEJLESZTÉSEA közlemény letöltése...

Adásvételi és haszonbérleti szerződések2016.06.08.

Az adásvételi és haszonbérleti szerződések településenkénti bontásban megtekinthetők, illetve letölthetők ide kattintva.

Párlat magánfőzés szabályainak változása - NAV tájékoztató2016.05.25.

A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) magánfőzésre vonatkozó szabályai 2016. január 1-jével jelentősen módosultak.

Letölthető dokumentumok:

Tájékoztató

Magánfőző párlat adójegy megrendelése

Kitöltési útmutató

ÁNTSZ hirdetmény - Legionellával kapcsolatos tájékoztatás2016.05.25.

A Népegészségügyi Osztály tájékoztatója a legionellával kapcsolatos fertőzési kockázatokról.

A tájékoztató letöltése...

Adásvételi és haszonbérleti szerződések2016.05.25.

Az adásvételi és haszonbérleti szerzõdések településenkénti bontásban megtekinthetõk, illetve letölthetõk ide kattintva.

Szociális tűzifa támogatás2016.01.08.

Tisztelt Lakosság!

Kenyeri Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a szociális tűzifa támogatásról megalkotta a 11/2015.(XI.9.) önkormányzati rendeletet.

Szociális célú tűzifa támogatás természetbeni ellátásként adható annak a személynek vagy családnak, aki időszakosan bekövetkezett vagy tartósan fennálló létfenntartási problémákkal küzd, feltéve, ha a kérelmező

a) háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 150 %-át (42.750 Ft-ot),

b) egyszemélyes háztartás esetén a 200 %-át ( 57.000 Ft-ot) nem haladja meg és

c) a lakásának fűtését fatüzelésre alkalmas tüzelőberendezéssel biztosítja, valamint

d) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott kizáró vagyonnal nem rendelkezik.

A szociális tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élõ személyek és háztartások számától.

Nem jár támogatás annak a Kenyeri lakóhellyel rendelkező ingatlan tulajdonosnak, aki nem életvitelszerűen kenyeri lakóhelyén él.

A támogatás iránti igényeket 2016. január 15. napjáig lehet benyújtani a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon. A kérelem benyújtásával egyidejűleg a jogosultsági feltételek meglétét, továbbá a kérelem elbírálásánál figyelembe veendő körülményeket a kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell.

A kérelem a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalnál ( Kenyeri, Ady u. 1.) igényelhető.

Formanyomtatvány letöltése kérelemhez


Kenyeri, 2016.január 8.

/ : Tuba Ferenc : /
polgármester

Adásvételi szerzõdések2015.11.16.

Az adásvételi és haszonbérleti szerzõdések településenkénti bontásban megtekinthetõk, illetve letölthetõk ide kattintva.

Településrendezési eszközök módosítása2015.09.09.

Tisztelt Lakosság!

Kenyeri Községi Önkormányzathoz több területtel kapcsolatban településrendezési eszközök módosítása iránti kérelemmel fordultak.

Az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökrõl, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekrõl szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 46.§ (2) bekezdés b) pontja szerint 2012. december 31-én hatályban lévõ kerületi településrendezési eszköz 2015. december 31-ig módosítható.

1. A partnerségi egyeztetésben résztvevõ érintett partnerek köre:

a) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvõképes nagykorú természetes személy, aki Kenyeri község közigazgatási területén lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik,

b) a településrendezési döntés hatásaival érintett cselekvõképes nagykorú személy, jogi személy, akinek javára Kenyeri község közigazgatási területén jogot jegyeztek be az ingatlan-nyilvántartásba, és ezt 3 hónapnál nem régebbi tulajdoni lap bemutatásával igazolja, vagy Kenyeri község közigazgatási területén székhellyel, telephellyel rendelkezik.

2. A partnerek tájékoztatásának eszközei és módja:

A partnerek az Önkormányzat honlapján és a községi hirdetõtáblán kapnak tájékoztatást a meglévõ településrendezési eszközök módosításáról.

A tervezett módosítás az Önkormányzat / rendeletek fül alatt tekinthetõ meg, illetve közvetlenül letölthetõ errõl a címrõl.

Kérem Önöket, hogy a tervezett módosítással kapcsolatos észrevételeiket, véleményüket írásban szíveskedjenek a Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatalhoz ( 9515 Kenyeri, Ady u. 72.) benyújtani 2015.szeptember 30. napjáig.

Vörös Andrea s.k.
jegyzõ

Ingyenes képzések esti tagozaton2015.09.02.

Kenyeri Citerás Találkozó, 2015. szeptember 19.2015.09.02.Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kenyeri
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
Rendelő felújítás, Kemenesmagasi
 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta