Birtokvédelem

Ügyleírás:
Akit birtokától megfosztanak, vagy a birtoklásában zavarnak a jegyzőtől egy éven belül kérheti az eredeti állapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését.
Az eljárás kizárólag kifejezetten erre irányuló kérelemre indul.
Az eljárás során az ügyintéző az eljárás megindulásától számított 3 napon belül megküldi a birtokvédelmi kérelmet az ellenérdekű félnek nyilatkozattétel céljából. A jegyző a tényállás tisztázásához szükséges bizonyítékokat az eljárási határidő lejártát megelőző ötödik napig fogadja be (az ügyintézési határidő tizedik, tolmács kirendelése esetén huszonötödik napja), ezt követően a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján határozattal dönt.

Illetékesség
A kérelmet annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

Szükséges okiratok:
személyazonosító okmány

Az ügyet intézi:
Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal

Ügyintézés helye, elérhetősége és rendje:
9514 Kenyeri, Ady u. 72.

Ügyfélfogadás, Ügyfélszolgálat:
Hétfő, szerda, péntek: 8.00-12.00, 12.30-15.00
kedd: 8.00-12.00, 12.30-15.00

Az írásban előterjesztett kérelmet és mellékleteit postai úton, illetve ügyfélfogadási időben személyesen lehet benyújtani eggyel több példányban, mint amennyi féllel szemben a birtokvédelmet kérik. A kérelmet annál a jegyzőnél lehet előterjeszteni, amelynek illetékességi területén a birtoksértő magatartás megvalósul.

A kérelem benyújtható:

- postai úton: Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal Kenyeri, Ady u. 72.
- személyesen: Kenyeri Közös Önkormányzati Hivatal ügyintézési időben

Ügyintézés határideje és díja
15 nap, amely határidő az illeték lerovásával együtt benyújtott kérelem jegyzőhöz érkezését, vagy azt követően megfizetett illeték lerovásának igazolását követő napon kezdődik
eljárási illetéke 3.000,- Ft.

Kapcsolódó dokumentumok, nyomtatványok, útmutatók:
Tájékoztató

Az alkalmazott jogszabályok:
-a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (5:5.-5:8.§-ok)
-17/2015. (II.16.) Korm. rendelet a jegyző hatáskörébe tartozó birtokvédelmi eljárásról


Egyéb fontos tudnivalók
Amennyiben a zavaró állapot kialakulásának kezdete óta egy év még nem telt el, kérelmével a jegyzőhöz fordulhat, melynek során kérheti, hogy a jegyző a birtokháborítót a zavaró magatartástól tiltsa el és kötelezze az eredeti állapot helyreállítására.
Amennyiben a zavaró állapot kezdete óta már több, mint egy év eltelt kizárólag a bírósághoz, egy éven belül (ha a felek között akár a birtoklás ténye, akár birtokláshoz való jog vitás) kérelmével a lakóhelye szerint illetékes városi bírósághoz (is) fordulhat.
A jegyző előtt folyó birtokvédelmi eljárás során a ténylegesen birtokló felek állnak egymással szemben. Az eljárás csak konkrétan (névvel, lakcímmel) megnevezett természetes személy ellen indítható. Az eljárás kizárólag az érintett által személyesen kezdeményezhető, illetve helyette és nevében szabályos meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja is eljárhat.

Felhívom a figyelmét, hogy:
"A hatóság az eljárása során jogosult a természetes személy ügyfél és az eljárás egyéb résztvevője azonosítása céljából nevének, születési nevének, születési idejének, születési helyének, anyja nevének, lakcímének, valamint külön törvényben vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendeletében meghatározott személyes adatának kezelésére.” (Ket. 17. § (2) bek.) Ahol a Ket. ügyfelet említ, azon birtokvédelmi eljárásban részt vevő feleket kell érteni.
„Az érintett kérelmére, kezdeményezésére indult bírósági vagy hatósági eljárásban az eljárás lefolytatásához szükséges személyes adatok tekintetében, az érintett kérelmére indult más ügyben az általa megadott személyes adatok tekintetében az érintett hozzájárulását vélelmezni kell." (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 6.§ (6) bekezdése)

Birtokvédelmi eljárás - 2015. március 1. (letöltés Word /docx/ formátumban)

Tájékoztató birtokvédelmi eljárásról (letöltés Word /docx/ formátumban)


 
IMPRESSZUM, SZERZŐI JOGOK:
Kenyeri Község Önkormányzat hivatalos honlapja

ÜZEMELTETŐ
Kenyeri Község Önkormányzata
Kenyeri, Ady Endre u. 72.
Telefon: +36 95 390-003
e-mail: phkenyeri@airplanet.hu
Verzió: 0.7 béta